Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 31. 12. 2022.

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti Monika Adámková, IČ: 66446317, se sídlem Bělohorská 106/1653, 169 00 Praha 6 (dále jako „Prodávající“).

1. Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

2. Záruka za jakost

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady a že:
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícího a/nebo výrobce,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad (případně je zaslán v elektronické podobě po expedici zásilky), který slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

3. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

 1. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování přepravcem je třeba ihned řešit s přepravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího.
 2. Kupující je povinen při osobním převzetí od Prodávajícího zkontrolovat přebírané Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Okamžikem převzetí Zboží přechází nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího.
 3. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
  1. mechanickým poškozením Zboží,
  2. prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
  3. prokazatelně nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího,
  4. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání, v rozporu s návodem k použití, pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu či
  5. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
  6. prokazatelně neodbornou instalací, obsluhou nebo zanedbáním péče o Zboží,
  7. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  8. v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  9. opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
  10. v důsledku vyšší moci
  11. pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 4. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
 5. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost Prodávajícího.
 6. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.
 7. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

4. Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jako “reklamace”) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.
 3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
 4. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším a urychlit tak vyřízení své reklamace.
 5. Kupující je povinen při reklamaci prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě (nebo prodejně) společnosti Jan Adámek a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo řádně vyplněného záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem včetně datumu koupě daného zboží.
 6. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží včetně kompletního příslušenství, kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a kontaktní údaje Kupujícího.
 7. Reklamační formulář ke stažení ZDE (ve fromátu .docx), nebo ZDE (ve formátu .pdf).
  Vyplněný reklamační protokol zašlete buď společně s reklamovaným produktem na naši korespondenční adresu (viz výše), nebo e-mailem na naši adresu monika@autahracky.cz.

5. Práva z vad Zboží

 1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku “Záruka za jakost”, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
 2. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
 3. Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu.
 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

6. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Kupující nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.
 2. Prodávající poskytuje záruku Kupujícímu, který není spotřebitelem (tj.pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno/není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
 4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
 5. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 6. Kupujícímu musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 7. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).
 8. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
 9. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 10. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve sporných případech do tří pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení. Pokud Kupující zaslal Zboží do reklamačního řízení přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
 11. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 12. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

7. Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

8. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

 1. Prodávající informuje o vyřízení reklamace Kupujícího prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno zpět na adresu Kupujícího.
 2. Prodávající vydá nebo zašle Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Zodpovědná osoba za reklamace:

Jan Adámek (jméno), e-mail: monika@autahracky.cz, telefon: +420 775 231 066

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 02. 08. 2019.